Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – ETAP II realizowane w ramach „ SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 42659
  97200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – ETAP II realizowane w ramach „ SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH Inwestycja obejmuje budowę: 1) Boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki i tenisa) o wymiarach 30,16m x 44,16m (o pow. 1 331,90 m2) o nawierzchni poliuretanowej o grubości 16 mm układanej maszynowo w technologii EPDM na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie stabilizującej ET o grubości min. 2,5cm. Konstrukcja podbudowy boiska wielofunkcyjnego: - 2 cm - miał kamienny 0-4mm - 8 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm - 15 cm - kruszywo łamane 31,5-63mm - geowłóknina polipropylenowa F200 - min. 5 cm– pospółka - grunt rodzimy 2) Zakup dostawa i montaż wyposażenia boiska: dwie bramki do piłki ręcznej wymiarach 3m x 2m, siatki do bramek; - cztery stojaki do koszykówki z mechanizmem regulacji wysokości zamontowanym w tablicy; - zestaw do siatkówki wraz z siatką i słupkami aluminiowymi. Wszystkie urządzenia montowane w tulejach. Kolorystyka boiska zgodnie z częścią rysunkową. Na płycie boiska należy wyznaczyć pola gry dla poszczególnych dyscyplin sportowych zgodnie z częścią rysunkową dla każdej dyscypliny linie innego koloru. 3) Nawierzchnia ze sztucznej trawy o powierzchni 1 079,30 m2 Teren pomiędzy bieżnią okrężną a boiskiem wielofunkcyjnym należy wykończyć nawierzchnią z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o maksymalnej wysokości całkowitej 22 mm zasypanej piaskiem kwarcowym. W jednym z zakoli należy wyznaczyć za pomocą trawy w kolorze żółtym boisko do siatkówki oraz zestaw do siatkówki wraz z siatką i słupkami aluminiowymi montowanymi w tulejach. Konstrukcja podbudowy pod sztuczną trawę: - 2 cm - miał kamienny 0-4mm, - 8 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm, - 15 cm - kruszywo łamane 31,5-63mm - geowłóknina polipropylenowa F200, - min. 8 cm – pospółka - grunt rodzimy, 4) Budowa instalacji monitoringu zewnętrznego wraz z niezbędnym osprzętem. CZĘŚĆ 2: PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH 1) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz. 2) przygotowanie dokumentów odbiorowych według poszczególnych branż ( atesty, certyfikaty, protokoły, badania itp. – 2egz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania zadania m. in.: 1) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót; 2) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy; 3) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 4) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy, 5) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu i innych mediów; 7) przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, 8) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych, 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach. 10) wykonanie inwentaryzacji w 3 egzemplarzach. 11) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót. 5. Zamawiający zaleca, przed dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: kosztorysy nakładcze, projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 7. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z : - zaświadczeniem zna: GB.6743.443.2017 z dnia 21.04.2017 r. - projektem budowlano -wykonawczym i zawartymi w niej wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, kosztorysem nakładczym oraz STWiORB. 8. Dodatkowa informacja dla Wykonawców: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej trwa realizacja I etapu robót budowlanych na terenie ZSP nr 3 – polegająca na budowie bieżni okrężnej wraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto informujemy, ze załączona do przetargu dokumentacja techniczna zawiera I i II etap robót. Kompletna dokumentacja pozwoli uniknąć kolizji z wybudowaną już infrastrukturą techniczną z budową oświetlenia obiektu, instalacji kanalizacji deszczowej oraz z zagospodarowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego. 2. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 Bank ING Bank Śląski). Na przelewie należy umieścić informację: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – ETAP II realizowane w ramach „SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”. 4. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy dołączyć do składanej oferty. 6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 1, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach