Przetargi.pl
Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 91

Szkoła Podstawowa nr 91 im.L.Teligi ogłasza przetarg

 • Adres: 91078 Łódź, ul. Marcina Kasprzaka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 611 68 55 , fax. 42 611 68 55
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 91 im.L.Teligi
  ul. Marcina Kasprzaka 45
  91078 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 611 68 55, fax. 42 611 68 55
  REGON: 73128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp91lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 91
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 91
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach