Przetargi.pl
Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku


Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63900 Rawicz, ul. Podmiejska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 453 474
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Podmiejska 10
  63900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 655 453 474
  REGON: 41110357800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy i roboty budowlane wykonywane w ciągu 2018 roku na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego , których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, polegające w szczególności na: * naprawie chodników, jezdni, * wykonaniu nowych chodników, * ustawieniu obrzeży betonowych i krawężników betonowych, * wykonaniu nowych, naprawie istniejących kratek ściekowych, studni kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji deszczowej, * naprawie, regulacji lub montażu przyłączy kanalizacji deszczowej, * naprawie przepustów pod drogami, * wykonaniu ścieków ulicznych, * wykonaniu poszerzenia nawierzchni (podbudowa + nawierzchnia), * innych drobnych robotach naprawczych. 2) Zasady wykonawstwa powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w tym zakresie w SIWZ oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. 3) Zakres robót budowlanych stanowiący opis przedmiotu zamówienia, określony został za pomocą przedmiaru robót, wraz z kosztorysem zerowym stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Z uwagi na charakter robót ( bieżące naprawy i roboty budowlane ) prace wykazane w przedmiarach Zamawiający określił na powierzchniach i długościach itp. o przybliżonej wielkości do zrealizowania w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres poszczególnych odcinków robót będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonania, lub w razie potrzeby, nawet w trakcie ich trwania. Sposób realizacji będzie polegał na interwencyjnym (pisemnym lub telefonicznym ) zlecaniu robót cząstkowych. 4) Roboty nie przewidziane w przedmiarze lecz konieczne i niezbędne do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg będą zlecane i regulowane w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione przez wykonawcę w ofercie - kosztorysie ofertowym (roboczogodzina, wskaźniki kosztów pośrednich, zysk, ceny materiałów i sprzętu itp.) - w ramach robót zamiennych. 5) W przypadku zlecenia prac, które nie mogą być rozliczone jak podano wyżej - do rozliczeń zastosowane zostaną pozycje z katalogów oraz kalkulacji własnych i średnie ceny obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym wydawnictw zajmujących się publikacją cen jednostkowych materiał i sprzętu (PROMOCJA-Sekocenbud, ORGBUD itp.) W przypadku braku cen w w/wym. publikacjach w rozliczeniach należy zastosować ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym np. załączając do kosztorysu kopię dowodu zakupu materiałów. 6) Rozliczanie robót ustala się na zasadzie dokonywania pomiarów powykonawczych wykonanych prac oraz sporządzenia kosztorysu powykonawczego na bazie tych pomiarów, oraz stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie. 7) Materiały potrzebne do wykonania napraw zapewnia Wykonawca, chyba, że przy uzgadnianiu zakresu robót ustalone zostanie inaczej. Koszty zakupu należy wliczyć w koszty materiałów. 8) Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac w najpóźniej terminie 7 dni od dnia przekazania informacji (nie dot. awarii), i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia z wyjątkiem przypadku gdy warunki atmosferyczne to uniemożliwią lub wystąpią inne uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego okoliczności do ich przerwania. Wznowienie przerwanych prac w wyniku okoliczności, o których mowa wyżej, powinno nastąpić niezwłocznie po ich ustąpieniu. 9) Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w załączonej Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Polskich Normach. 10) Mogące występować w dokumentach przetargowych nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. 11) Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia ich do odbioru. 12) Załącznikami do protokołu odbioru robót jest kosztorys powykonawczy z wyszczególnieniem dróg poddanych naprawie, robotom budowlanym itp. sporządzony na podstawie zatwierdzonego przez inspektora obmiaru robót i stawek jednostkowych podanych w ofercie - kosztorysie . 13) Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę ( lub wskazanego przez Wykonawcę jego przedstawiciela ) oraz uczestniczących w odbiorze przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 14) Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zm.); b) awarie mogące stanowić duże niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg i ulic Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy i oznakuje miejsca awarii. Do usunięcia awarii Wykonawca przystąpi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia awarii. c) posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej w razie potrzeby Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania. d) za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca robót; e) organizacji i zagospodarowania miejsc prowadzenia oraz zaplecza tych robót, ustanowienie przedstawiciela Wykonawcy (osobę odpowiedzialną) oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) f) podczas wykonywania prac miejsce powinno być oznakowane zgodnie z § 5 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 23.09. 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań ( w tym zagęszczenie gruntu) i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej , h) po zakończeniu robót miejsca na których były prowadzone roboty doprowadzić do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót. 15) Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w : a. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, c. kosztorysie ofertowym d. Polskich Normach . 16) Wymienione w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 17) Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej www.ogloszenia.propublico.pl (zakładka: ZAMAWIAJĄCY – Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu). 18) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.): roboty związane z naprawą kanalizacji deszczowej, wykonywanie nawierzchni chodników i jezdni, zgodnie z treścią oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak, w szczególności: nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 19) Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm.), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 3) odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 4) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 5) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 6) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 7) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 8) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 12 miesięcy. 20) Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 3) kosztorysie ofertowym, 4) Polskich Normach. 21) Wymienione w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 22) Mogące występować w dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, itd. 23) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu zgodnie załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym - kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę, 4) Wypełniony formularz oferty, 5) Parafowany wzór umowy jako znak akceptacji warunków w niej zawartych, 6) Wypełniony kosztorys ofertowy wykonawcy wraz z cenami jednostkowymi na poszczególne elementy zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach