Przetargi.pl
Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 45075 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem głównym badania jest opracowanie dot. aktualnego stanu innowacyjności regionalnej gospodarki w układzie obszarów zbieżnych ze strukturą dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego (RSI WO): a) działalność innowacyjna przedsiębiorstw, b) regionalna infrastruktura transferu wiedzy, c) społeczeństwo informacyjne. Dodatkowym obszarem diagnostycznym będą obszary opolskich inteligentnych specjalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach