Przetargi.pl
AG/zp/XXIV/2010

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 52
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8613916 , fax. 033 8613916
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 52 52
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 033 8613916, fax. 033 8613916
  REGON: 00030442100010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// przetargi.ipzp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AG/zp/XXIV/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I dostawa: mięsa, wędlin, oraz podrobów określonych w załączniku nr 1 / formularz cenowy 49 pozycji Część II dostawa artykułów drobiarskich określonych w załączniku nr 1 / formularz cenowy 9 pozycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 511000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I - 2 500,00 PLN Część II - 1 200,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// przetargi.ipzp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach