Przetargi.pl
Adaptacja punktu konsultacyjnego dla studentów niepełnosprawnych w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 537 52 07 , fax. 81 537 54 61
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 537 52 07, fax. 81 537 54 61
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja punktu konsultacyjnego dla studentów niepełnosprawnych w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ 1: adaptacja punktu dla studentów niepełnosprawnych w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w budynku Domu Studenckiego Babilon ul. Radziszewskiego 17, Lublin CZĘŚC 2: wymiana drzwi w punkcie dla studentów niepełnosprawnych w budynku Domu Studenckiego Babilon ul. Radziszewskiego 17, Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przetargi.umcs.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach