Przetargi.pl
„Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na magazyn przeciwpowodziowy. Część A: Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Część B: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy placu do ćwiczeń. Część C: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy komorze dymowej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64100 Leszno, ul. Okrężna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 48 65 322 42 01 , fax. 48 65 322 42 24
 • Data zamieszczenia: 2018-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
  ul. Okrężna 19
  64100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 48 65 322 42 01, fax. 48 65 322 42 24
  REGON: 41019201900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leszno.psp.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na magazyn przeciwpowodziowy. Część A: Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Część B: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy placu do ćwiczeń. Część C: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy komorze dymowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja obiektu magazynowo - warsztatowego, będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na magazyn przeciwpowodziowy. W ramach prac wyodrębniono (trzy zadania stanowiące jedną całość): Część A: Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Część B: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy placu do ćwiczeń. Część C: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy komorze dymowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie: - 5.000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP S.A. O/Leszno nr rachunku: 55 1020 3088 0000 8302 0072 7552 z dopiskiem: Wadium – przetarg na „Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na magazyn przeciwpowodziowy”. Część A, B i C. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego upoważnionego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie opisanej w następujący sposób: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno, Wadium – przetarg na „Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na magazyn przeciwpowodziowy”. Część A: Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Część B: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy placu do ćwiczeń. Część C: Adaptacja pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych przy komorze dymowej. wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; c) kwotę gwarancji/poręczenia; d) termin ważności gwarancji/poręczenia; e) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego upoważnionego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego upoważnionego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego upoważnionego; i) jednocześnie Zamawiający upoważniony wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X pkt. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 5 niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach