Przetargi.pl
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 63460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 621 520 , fax. 627 621 593
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  ul. Ostrowska 8
  63460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie
  tel. 627 621 520, fax. 627 621 593
  REGON: 25085542300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. Dowóz obejmuje 2 zadania -2 trasy: Zadanie 1 - Trasa Nr 1 - Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach) i Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Dzienny przebieg trasy - szacunkowo 84 km Dowóz do szkoły – 51 dzieci, autobus musi posiadać minimum 52 miejsca siedzące Godziny Trasa Od 6:40 – do 7:55 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum) –Mączniki- Chotów – Śmiłów – Osiek – Gostyczyna – Leziona- Strzegowa-Gostyczyna – Strzegowa - Śliwniki –Skalmierzyce- Nowe Skalmierzyce Powrót do miejsca zamieszkania Godziny Trasa Od 13:30 – do 14:40 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum)-Skalmierzyce– Śliwniki – Strzegowa - Gostyczyna – Osiek – Śmiłów- Leziona –wjazd do Strzegowy- Śliwniki – Skalmierzyce- Nowe Skalmierzyce Zadanie 2 - Trasa nr 2 – Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu -Dzienny przebieg trasy- szacunkowo 96 km Dowóz do szkoły –40 dzieci, autobus musi posiadać minimum 41 miejsca siedzących Godziny Trasa Od 640 – do 700 Zespół Szkół w Ociążu – Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu Od 700 – do 800 Zespół Szkól w Ociążu – Miedzianów- Gałązki Wielkie, Gałązki Małe – Kotowiecko – Głóski – Żakowice- Trkusów –Droszew ( 2 przystanki)- Kurów –Czachóry - Kościuszków- Zespół Szkół w Ociążu Powrót do miejsca zamieszkania Godziny Trasa Zespół Szkół w Ociążu – Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu Zespół Szkół w Ociążu – Kościuszków, Czachóry -Kurów – Droszew – Trkusów – Żakowice –Głóski - Kotowiecko – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie –Miedzianów - Zespół Szkół w Ociążu Godziny powrotu trasy nr 2 zostaną przekazane po ustaleniu planu przez dyrektora szkoły. Przewidywany czas powrotów to około 2 godziny. Usługodawca winien spełniać warunki gwarantujące pełne bezpieczeństwo przewozu uczniów oraz posiadać ubezpieczenie dzieci od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ustalenia tras, mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności publicznego transportu w zakresie przewozu osób
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, 2) dokumenty potwierdzające posiadanie taboru samochodowego o liczbie miejsc określonych w pkt III; 3) opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kserokopia polisy oraz polecenia przelewu opłacenia polisy jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach