Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach.

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 774 031 725
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 774 031 725
  REGON: 54385800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.komprachcice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 w szacunkowej ilości ok. 50 000 l. rocznie do niżej wymienionych obiektów: a) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcice (poj zbiorników 4 000 l.) b) Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach (poj. zbiorników 10 000l) Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zakłada się, że dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: wykaże on, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w SIWZ i kopii potwierdzonej z oryginałem dokumentu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 4) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy): a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach