Przetargi.pl
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 290 962 , fax. 683 276 663
 • Data zamieszczenia: 2018-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683 290 962, fax. 683 276 663
  REGON: 97077075980001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogrodbobrz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej polegającej na wybudowaniu pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu, dz. nr 407/10 w m. Klępina Rozbudowa parterowa, bez podpiwniczenia oraz bez poddasza użytkowego. Konstrukcja na rzucie dwóch prostokątów w technologii tradycyjnej. Dwa dachy jednospadowe o pochyleniu 5º oraz 4º. Krycie dachu będącego przedłużeniem istniejącej połaci blachą dachówkopodobną, natomiast drugi dach kryty papa na deskowaniu. Wskaźniki techniczno – użytkowe przed rozbudową: - powierzchnia zabudowy – 136,3 m2 - powierzchnia użytkowa – 119,2 m2 - kubatura budynku – 436 m3 - ilość kondygnacji – 1 Wskaźniki techniczne projektowanej rozbudowy: - powierzchnia zabudowy – 54,38 m2 - powierzchnia użytkowa – 41,17 - kubatura budynku – 138 m3 - ilość kondygnacji – 1 Zakres robót: 1) Roboty rozbiórkowe przygotowawcze pod rozbudowę świetlicy, 2) Roboty ziemne pod fundamenty, 3) Wykonanie fundamentów i ścian przyziemia, 4) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przyziemia powłokowe bitumiczne pionowe, 5) Ocieplenie ścian budynku płytami styropianu gr. 15, przyklejenie warstwy siatki 6) Wykonanie dylatacji z płyt styropianowych przy istniejącym budynku, 7) Przygotowanie podłoża pod posadzki, 8) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych przyziemia z papy zgrzewalnej, 9) Wykonanie ścian parteru z bloczków z betonu komórkowego, 10) Wykonanie ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych, 11) Wykonanie wieloprzewodowych kominów wolno stojących z cegieł, 12) Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach murowanych, 13) Wykonanie więźby dachowej krokwiowo – kleszczowej, 14) Położenie foli wstępnego krycia na krokwiach, 15) Wykonanie łacenia, 16) Wykonanie pokrycia dachu, 17) Wykonanie deskowania połaci dachowych, 18) Wykonanie obróbek dachowych murów ogniowych oraz kominów, 19) Wykonanie wentylacji okapu, 20) Montaż rynien, rur spustowych, płotka przeciwśniegowego, 21) Odeskowanie okapów dachowych karnesówką, 22) Malowanie lakierobejcą podbitki drewnianej, 23) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 24) Wykonanie elewacji – docieplenie ścian, ościeżnicy płytami styropianowymi gr. 15, 25) Licowanie płytkami klinkierowymi, 26) Malowanie elewacji farbą zewnętrzna silikonową, 27) Układanie nawierzchni chodników i opaski z kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych, 28) Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych stropu nad parterem, 29) Wykonanie tynków ścian wewnętrznych i sufitów, położenie gładzi gipsowej, malowanie farbami lateksowymi, 30) Licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych, 31) Wykonanie posadzki, 32) Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod posadzki masą uszczelniającą, 33) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 34) Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 35) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, studzienka kanalizacyjna 36) Montaż urządzeń sanitarnych, 37) Montaż uchwytów i zabezpieczeń przy urządzeniach sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 38) Wykonanie instalacji wody ciepłej, 39) Wykonanie instalacji elektrycznej, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego. 3. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia. 4. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: jeśli w projekcie lub pozostałej dokumentacji przetargowej wskazano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą normę lub równoważną. 6. Ponadto zakres zadania obejmuje: a) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, b) Zapewnienie kierownika budowy c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB f) sporządzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. i) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania j) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. k) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. l) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. m) Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. n) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. - Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. - Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1. na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, 2. z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków finansowych do Zamawiającego), w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu GKZ.271.1.6a.2018.MK” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim BS Żagań o/Nowogród Bobrzański 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiotu , o których mowa w art. 6b u7st. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Spowodował, ze zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5 niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca ie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach