Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88400 Żnin, ul. Potockiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 100 , fax. 523 031 302
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  ul. Potockiego 1
  88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 100, fax. 523 031 302
  REGON: 9235116200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatzninski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie. 2. Zamówienie udzielone zostanie w trzech częściach: 1) Część I zamówienia – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, pod adresem: ul. Poznańska 10, 89-210 Łabiszyn, zgodnie z zakresem robót wynikających z dokumentacji technicznej tj. z przedmiaru robót, projektu budowlano - wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami do niniejszej specyfikacji. 2) Część II zamówienia – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, pod adresem: ul. Mickiewicza 32, 88-400 Żnin, zgodnie z zakresem robót wynikających z dokumentacji technicznej tj. z przedmiaru robót, projektu budowlano - wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami do niniejszej specyfikacji. 3) Część III zamówienia – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie, pod adresem: ul. Żnińska 6, 88-410 Gąsawa, zgodnie z zakresem robót wynikających z dokumentacji technicznej tj. z przedmiaru robót, projektu budowlano - wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami do niniejszej specyfikacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 1) Część I zamówienia – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych piętnaście tysięcy 00/100). 2) Część II zamówienia - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100). 3) Część III zamówienia - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie lub trzy części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 37 8181 0000 0001 4717 2000 0002 z dopiskiem: Wadium – budowa boiska część ….. (wpisać właściwą część). 5. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby Wykonawca: 1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (dla odpowiedniej części zamówienia). 2. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) z postępowania oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 3. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach