Przetargi.pl
14/RPO/PZM/2012

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-335 Wrocław, ul. Henryka Sienkiewicza 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3212522, 3211315 , fax. 071 3228046
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
  ul. Henryka Sienkiewicza 8 8
  50-335 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3212522, 3211315, fax. 071 3228046
  REGON: 93210567700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzm-patron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  14/RPO/PZM/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem w budynku przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót , dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach