Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia zawodowego dla 1 osoby będącej uczestnikiem Programu Rewitalizacji Społecznej Lepsze Jutro realizowanego w ramach projektu systemowego Rewitalizacja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4632810 , fax. 013 4641368
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 30 30
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4632810, fax. 013 4641368
  REGON: 00401074500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia zawodowego dla 1 osoby będącej uczestnikiem Programu Rewitalizacji Społecznej Lepsze Jutro realizowanego w ramach projektu systemowego Rewitalizacja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kurs energetyczny - uprawnienia SEP do 1kV - zorganizowany dla 1 osoby - 25 godzin zegarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.sanok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf