Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w kierunku ABC Przedsiębiorczości


Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 2852991 , fax. 0-54 2852991
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie
  ul. Kościuszki 20/22 20/22
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 2852991, fax. 0-54 2852991
  REGON: 91093331600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.radziejow.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w kierunku ABC Przedsiębiorczości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pn. ABC przedsiębiorczości dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radziejowie 1. Nazwa: ABC przedsiębiorczości; 2. Forma organizacji: szkolenie odbywać się będzie w dwóch grupach 10 osobowych, przy czym I grupa będzie realizowała szkolenie w okresie od 03.09.2012 do 07.09.2012, a II grupa w okresie od 10.09.2012 do 14.09.2012r. 3. Wymagana liczba godzin szkoleniowych na jednego uczestnika: 40, przy czym 1 godzinę należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy. Szkolenie musi zostać zrealizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805320002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radziejow.pl, www. pup.radziejow.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf