Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zadaniu Pomóż sobie i innym realizowanym w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 - 2015 p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012


Centrum Pomocy Socjalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 781 65 99 , fax. 0-25 787 27 39
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Socjalnej
  ul. Wolności 26 26
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 781 65 99, fax. 0-25 787 27 39
  REGON: 00517351500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps@sokolowpodl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych i kursów zawodowych w zadaniu Pomóż sobie i innym realizowanym w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 - 2015 p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych dla grupy 10 osób bezrobotnych, beneficjentów pomocy społecznej, z terenu miasta Sokołów Podlaski, uczestniczących w zadaniu Pomóż sobie i innym realizowanym w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 - 2015 p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012 składającej się z: 1. KURSU ZAWODOWEGO : ROBOTY REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE dla 10 osób 2. 2. SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH dla 10 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenia zawodowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cps-sokolow.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf