Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutrow Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 359 05 51 , fax. 0-83 359 08 60
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
  ul. Narutowicza 6 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 0-83 359 05 51, fax. 0-83 359 08 60
  REGON: 03023900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.losice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutrow Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.Miejsce szkolenia: Łosice lub inna miejscowość oddalona od granic powiatu łosickiego o maksymalnie 50 km. (Pod warunkiem, że Wykonawca zapewni dowóz uczestników kursu na zajęcia) 2.Termin realizacji zamówienia: wrzesień-listopad 2012 3.Ilość godzin: Teoria - 30 godz. lekcyjnych Praktyka - 30 godz. zegarowych 4.Liczba uczestników: 4 osoby. 5.Wyżywienie: catering podczas zajęć teoretycznych /kawa, herbata, ciastka, zimne napoje, soki/. 6.Zajęcia na kursie powinny odbywać się w godzinach od 15 do 20, maksymalnie 5 godzin dziennie, w tym również w soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 maksymalnie 8 godzin. 7.Program: Program zajęć teoretycznych: -Zasady zachowania ostrożności i własnej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego -Zasady zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni -Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, m.in. alkoholu lub podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia -Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu -Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnych warunkach widoczności -Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego zapewnienia bezpieczeństwa jazdy -Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków z uwzględnieniem ochrony środowiska -Zasady ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu -Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku -Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni -Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym Program zajęć praktycznych: -Przygotowanie się do jazdy -Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas pracy i parkowania -Włączanie się do ruchu -Zajmowanie właściwej pozycji na drodze -Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z innymi przy użyciu dopuszczalnych środków -Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych -Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń -Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne -Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego -Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego -Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu -Wykonanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy -Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości. 8.Dokumenty potwierdzające zakończenie kursu, jakie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego po zakończeniu kursu: -karta egzaminu teoretycznego -arkusz przebiegu egzaminu praktycznego -protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego -zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego -karta przeprowadzonych zajęć -potwierdzenie wpłaty na egzamin państwowy -kserokopia zaświadczenia lekarskiego. 9.Miejscem przeprowadzenia kursu powinien być lokal, wyposażony w salę szkoleniową spełniającą wymogi bhp i dostosowaną do ilości grupy. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników kursu w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. O zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. 11.Rozliczenie według terminu płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z projektem umowy po dołączeniu kompletu dokumentów zgodnie z § 4 pkt. 5 wzoru umowy. 12.Zapłata nastąpi po zakończeniu realizacji całego zamówienia w kwocie wskazanej w umowie, po otrzymaniu przez Zamawiającego środków unijnych. Z tytułu ewentualnego przedłużenia terminu płatności Wykonawca nie będzie naliczał odsetek. Wymagania szczegółowe dotyczące Wykonawcy: A)Wykonawca powinien posiadać wszelkie uprawnienia do organizacji kursu w miejscowości Łosice lub w miejscowości, w której będzie prowadzony kurs. B)Wykonawca zapewni minimum jeden samochód do zajęć praktycznych oraz dodatkowy drugi samochód dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej całkowicie niezdolnej do pracy z automatyczną skrzynią biegów. C)W przypadku odbywania kursu poza granicami Łosic Wykonawca zobowiąże się do dowożenia uczestników kursu z Łosic do miejscowości odbywania zajęć oraz zapewni zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Łosic i z powrotem. D)Do realizacji kursu Wykonawca zakupi każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe na własność: podręcznik kursanta kat. B, płyta CD z testami egzaminacyjnymi, oraz materiały pomocnicze /w tym skoroszyt do sporządzania notatek, twarda teczka na dokumenty, długopis/. E)Wykonawca musi zapewnić salę wykładową dostosowaną, do co najmniej 4 uczestników /min 2 m? na uczestnika/, spełniającą wymogi BHP oraz posiadającą zaplecze sanitarne /WC, umywalka/. Sala powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny: tablicę do pisania lub flipchart, rzutnik multimedialny oraz komputery stacjonarne lub laptopy dla każdego uczestnika kursu. F)Wykonawca ponadto powinien zapewnić odpowiednią kadrę szkoleniową; G)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą realizację usługi związanej z przebiegiem kursów. H)Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć program kursu na druku stanowiącym zał. Nr 6 do Formularza Ofertowego. Plan nauczania zamieszczony w Programie kursu powinien być sporządzony w oparciu o zaproponowany przez Zamawiającego zakres kursu. Dopuszcza się modyfikacje planu nauczania, jeżeli chodzi o kolejność poszczególnychzagadnień i ewentualne dodanie pewnych elementów. I)Wykonawca jest zobowiązany: -prowadzić ewidencję obecności uczestników kursu i zobowiązany jest do informowania zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% nieobecności. -do ologowania materiałów szkoleniowych i oznaczenia miejsca kursu logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i nazwą projektu Szansa na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim. -do prowadzenia dziennika zajęć. -do przygotowania list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, list odbioru cateringu oraz list odbioru zwrotu kosztów dojazdu. J)Wykonawca zapewni opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną za organizację kursu, wskazaną do kontaktu z uczestnikami kursu oraz z Zamawiającym. K)Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego należy wydać zaświadczenie z logo EFS i Kapitału Ludzkiego lub inny dokument z logo EFS i Kapitału Ludzkiego i informacją o współfinansowaniu projektu. L)Ubezpieczenie uczestników kursu leży po stronie Zamawiającego. M)Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów jednego egzaminu kończącego kurs. Koszt każdego kolejnego egzaminu pokrywa sam uczestnik kursu. N)Wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich uczestników kursu jeśli wymaga tego specyfika kursu. O)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą realizację usługi związanych z organizacją i przebiegiem kursu. P)Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsca, w którym odbywać się będzie kurs poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Q)Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia podczas kursu naszych beneficjentów z innymi grupami szkoleniowymi. R)Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.losice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf