Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w w ramach projektu systemowego Od Ciebie zależy Twoja przyszłość,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Centrum Pomocy Socjalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 781 65 99 , fax. 0-25 787 27 39
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Socjalnej
  ul. Wolności 26 26
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 781 65 99, fax. 0-25 787 27 39
  REGON: 00517351500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cps@sokolowpodl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w w ramach projektu systemowego Od Ciebie zależy Twoja przyszłość,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych dla grupy 18 osób bezrobotnych, beneficjentów pomocy społecznej, z terenu miasta Sokołów Podlaski, uczestniczących w roku 2012 w projekcie systemowym Od Ciebie zależy Twoja przyszłość współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej składającej się z: 1. KURSU ZAWODOWEGO : KONSERWATOR POWIERZCHNI PŁASKICH, PROFESJONALNE SPRZĄTANIE dla 6 osób 2. KURSU ZAWODOWEGO : AGENT OCHRONY MIENIA I OSÓB dla 2 osób 3. KURSU ZAWODOWEGO : PRAWO JAZDY KAT. E doC WRAZ Z KWALIFIKACJA OKRESOWĄ NA PRZEWÓZ RZECZY dla 1 osoby 4. KURSU ZAWODOWEGO : PRAWO JAZDY KAT. C dla 2 osób 5. KURSU ZAWODOWEGO : SPRZEDAWCA HANDLOWIEC +KASA FISKALNA Z PRAWEM JAZDY KAT. B dla 4 osób 6. KURSU ZAWODOWEGO : KSIĘGOWOŚĆ MAGAZYNOWA +PROGRAM WF MAG dla 3 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenia zawodowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cps-sokolow.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf