Zatrudnienie nauczycieli/nauczycielek w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów/ uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. Rozwiń skrzydła


Gmina Stepnica ogłasza przetarg

 • Adres: 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4188521 , fax. 091 4188580
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stepnica
  ul. Kościuszki 4 4
  72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4188521, fax. 091 4188580
  REGON: 81168433800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zatrudnienie nauczycieli/nauczycielek w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów/ uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. Rozwiń skrzydła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głównym celem projektu jest podniesienie podstawowych umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych, wśród 180 uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy do czerwca 2014r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zatrudnienie nauczycieli nauczycielek w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Zamówienie zostało podzielone na sześć części. Opis szczegółowy każdej części zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Część I - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 60 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie matematyki na poziomie klasy drugiej- 1 grupa b) Część II - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 120 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie matematyki na poziomie klasy pierwszej i trzeciej - 2 grupy c) Część III - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 240 godzin warsztatów przedmiotowych w zakresie matematyki na poziomie klasy pierwszej, drugiej - 2 grupy. d) Część IV - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 60 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie chemii - 1 grupa. e) Część V - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 60 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie fizyki - 1 grupa. f) Część VI - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 60 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie biologii - 1 grupa. g) Część VII - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 60 godzin zajęć wyrównawczych w zakresie j. angielskiego - 1 grupa oraz 120 godzin warsztatów przedmiotowych w zakresie j. angielskiego - 1 grupa. h) Część VIII - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 240 godzin warsztatów przedmiotowych w zakresie informatyki - 2 grupy. i) Część IX - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 120 godzin warsztatów przedmiotowych w zakresie geografii - 1 grupa. j) Część X - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 8 uczniów uczennic w każdej grupie oraz przeprowadzi cykl 120 godzin warsztatów przedmiotowych w zakresie j. niemieckiego - 1 grupa. k) Część XI - Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, który zapewni opiekę w świetlicy uczniom dojeżdżającym na zajęcia dodatkowe z pobliskich miejscowości - 240 godzin l) Część XII Zatrudnienie doradcy edukacyjno-zawodowego w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy - 60 godzin m) Część XIII Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, jako opiekuna projektu edukacyjnego - 2 grupy (6 uczniów w grupie) - 40 godzin n) Część XIV Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, jako opiekuna projektu edukacyjnego - 2 grupy (6 uczniów w grupie) - 40 godzin o) Część XV Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, jako opiekuna projektu edukacyjnego - 2 grupy (6 uczniów w grupie) - 40 godzin p) Część XVI Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, jako opiekuna projektu edukacyjnego - 2 grupy (6 uczniów w grupie) - 40 godzin q) Część XVII Zatrudnienie nauczyciela nauczycielki w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, jako opiekuna projektu edukacyjnego - 2 grupy (6 uczniów w grupie) - 40 godzin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stepnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf