Zasypanie piwnic oraz remont nawierzchni podwórka przy ul. Filtrowej na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6581903 , fax. 022 6581903
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6581903, fax. 022 6581903
  REGON: 14070016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnochota.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zasypanie piwnic oraz remont nawierzchni podwórka przy ul. Filtrowej na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zasypanie piwnic oraz remont nawierzchni podwórka przy ul. Filtrowej 70 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Szczegółowy zakres robót ujęty został w załącznikach do SIWZ tj. kosztorysie nakładczym, Projekcie budowlano - wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnochota.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf