Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radości w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Sympatyczną do skrzyżowania z ul. Romantyczną (wraz z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego


Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 5700 , fax. 81 466 5701
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  ul. Krochmalna 13j 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 5700, fax. 81 466 5701
  REGON: 06077887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdm.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radości w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Sympatyczną do skrzyżowania z ul. Romantyczną (wraz z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1.Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy: 1.1.sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych układu drogowego wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, celem zaopiniowania tych opracowań przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - 4egz. Koncepcja powinna zawierać materiał opisowy - graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ul. Radości i wlotów ulic bocznych objętych zakresem opracowania technicznego, a także wyniki monitoringu wraz z ocena stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji - 4 egz. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Radości wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy) - po 2 egz. dla każdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiającego i przekaże je w formie elektronicznej Zamawiającemu; 1.2.sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej (kanalizacji deszczowej) - po 8 egz.; 1.3.sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej (kanalizacji deszczowej) - po 8 egz.; 1.4.wykonanie projektu branży zieleń - sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę - 5 egz.; 1.5.opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych - 5 egz.; 1.6.przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) - po 5 egz. spełniających następujące wymagania: w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót; 1.7.wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.; 1.8.wykonanie pomiarów natężeń ruchu drogowego w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji technicznej - 3 egz.; 1.9.wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz.; 1.10.wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu - 5 egz.; 1.11.opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż - po 5 egz.; 1.12.pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na przebudowę; 1.13.przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA. 2.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym: 2.1.uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu; 2.2.zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu; 2.3.przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych, w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. 3.Nadzór autorski: 3.1.wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 3.2.wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 3.3.uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 3.4.ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 3.5.udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 3.6.wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 3.7.bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 4.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji: 4.1.opracowanie harmonogramu realizacji prac, 4.2.opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy, 4.3.wykonanie robót budowlanych i oznakowania na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 4.4.przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 4.5.odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 4.6.uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 4.7.prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, .4.8.sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 4.9.przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 4.10.przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 4.11.przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 0/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Ogłoszone
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf