Zapewnienie łączności telefonicznej w Oddziale ZUS w Bydgoszczy oraz w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3418308
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3418308
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie łączności telefonicznej w Oddziale ZUS w Bydgoszczy oraz w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przetarg nieograniczony poniżej 130.000 EURO Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie łączności telefonicznej w Oddziale ZUS w Bydgoszczy oraz w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych, w następujących lokalizacjach: O/ZUS w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33, O/ZUS w Bydgoszczy ul. M.Konopnickiej 18A, Inspektorat ZUS w Bydgoszczy ul. Ch. Andersena 6, Inspektorat ZUS w Inowrocławiu ul. Solankowa 15, Inspektorat ZUS w Nakle n/Notecią ul. Bohaterów 12a, Inspektorat ZUS w Świeciu ul. Wojska Polskiego 87, Inspektorat ZUS w Tucholi ul. Dworcowa 8, Inspektorat ZUS w Żninie ul. 700-Lecia 37, Biuro Terenowe ZUS w Sępólnie Krajeńskim ul. T.Kościuszki 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf