Zakup sprzętu do monitoringu, poprawa warunków bytowania nietoperzy w Puszczy Bukowej oraz opracowanie zasad monitoringu


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4305200 , fax. 91 4305229
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 32 32
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4305200, fax. 91 4305229
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do monitoringu, poprawa warunków bytowania nietoperzy w Puszczy Bukowej oraz opracowanie zasad monitoringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do monitoringu nietoperzy w Puszczy Bukowej: - 44 sztuki loggerów termohigrometrów, obowiązkowy dodatkowy osprzęt: 44 sztuki uchwytów naściennych, 44 sztuki uchwytów metalowych, 2 czytniki do loggerów, 2 sztuki oprogramowania do loggerów; - 2 sztuki detektorów ultrasonicznych, 2 programy bioakustyczne, 2 kable służące do połączenia z mikrofonami od detektorów - 1,5 m; - noktowizor - 2 sztuki; - kamera inspekcyjna do endoskopii w szczelinach - 2 sztuki; poprawa warunków bytowania nietoperzy w Puszczy Bukowej z dostosowaniem obiektów do zimowania poprzez: - zabezpieczenie otworu wejściowego; - ustawienie ścianek z cegły; - prace porządkowe obiektów z wywozem śmieci; - wykonanie zbiorników do gromadzenia wody opadowej; zakup budek dla nietoperzy z montażem i czyszczenie już istniejących: - zakup i montaż budek dla nietoperzy; - czyszczenie już istniejących budek; dostosowanie jednego bunkra do umieszczania nietoperzy pochodzących z interwencji mieszkańców okolicznych miast Puszczy Bukowej poprzez: - zabezpieczenie otworu wejściowego; - zakup i montaż schronów (trocinobetonowych) dla nietoperzy; oraz opracowanie zasad i wytypowanie obiektów do poprawy warunków zimowania nietoperzy w wybranych schronach, opracowanie zasad do monitoringu zimowego i wytypowanie transektów do monitoringu jesiennego oraz przeprowadzenie monitoringu zimowego i jesiennego w Puszczy Bukowej (Prochownia i OSP nad j. Szmaragdowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków do Zamawiającego) w wysokości: 1) 1.800,00 PLN (jeden tysiąc osiemset złotych) za I część zamówienia; 2) 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych) za II część zamówienia; 3) 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za III część zamówienia. 2. W tytule przelewu należy wpisać wadium w postępowaniu 002.8.2012 za część i podać numer części za którą jest wpłacane. Jeśli Wykonawca składa ofertę na dwie lub trzy części zamówienia kwoty wadium podlegają sumowaniu. 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego, prowadzony przez NBP oddział Szczecin o numerze: 96 1010 1599 0526 2113 9120 0000; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2). 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 4, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tym celu Wykonawca po wyborze jego oferty powinien złożyć pisemne oświadczenie w tej materii. 15. W ofercie cenowej należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf