Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej


Gmina Pionki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6121514 , fax. 048 6121234
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pionki
  ul. Zwycięstwa 6 6
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 048 6121514, fax. 048 6121234
  REGON: 00054734200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się dostarczenie nowego, gotowego do eksploatacji, w pełni wyposażonego samochodu dostawczego z rocznika 2009 lub 2010 spełniającego szczegółowe wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ (wymagania minimalne), a określającymi m.in: -nadwozie typu furgon -kolor nadwozia: niebieski lub czerwony (wszystkie odcienie) -liczba miejsc siedzących min. 3 -pojemność silnika 2.0 ( powyżej 1900cm3 ) -moc silnika 120 km -rodzaj paliwa - olej napędowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 340000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina-pionki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf