Zakup paliwa do samochodów służbowych


Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3939337 , fax. (032) 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 3939337, fax. (032) 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do samochodów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu p.pożarowego należącego do Gminy Piekary Śląskie i Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej. Zamówienie obejmuje zakup: Benzyny bezołowiowej PB 95 CPV 09132100-4 w ilości 2500 litrów Oleju napędowego CPV 09134100-8 w ilości 13000 litrów Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, wysoką jakość sprzedawanych paliw spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). 1. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb za pomocą kart identyfikacyjnych wystawionych na każdy samochód oraz kart na okaziciela we wszystkich stacjach paliw działających w sieci handlowej Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Tankowanie będzie odbywało się całodobowo w formie bezgotówkowej bezpośrednio do pojazdów, do których przypisana jest karta identyfikacyjna oraz na podstawie kart na okaziciela - tankowanie do kanistrów (dotyczy sprzętu p. pożarowego). 3. Wymaga się, aby co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy była położona w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. od ul. Bytomskiej 84 w Piekary Śląskich. 4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania, dostarczenia i aktywowania paliwowych kart identyfikacyjnych przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego oraz kart wystawionych na okaziciela w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Ponadto Zamawiający w czasie trwania umowy nie będzie ponosił żadnych opłat za użytkowanie wyżej wymienionych kart. tj. od ul. Bytomskiej 84 w Piekarach Śląskich. 5. Wykonawca przekaże pisemną instrukcję z zakresu posługiwania się paliwowymi kartami identyfikacyjnymi dla Zamawiającego. 6. Wymaga się od Wykonawcy unieważnienia oraz niezwłocznego wydania nowej i aktywnej karty, po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu karty identyfikacyjnej. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę utraconej karty po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego lub umożliwi Zamawiającemu dokonywanie samodzielnej blokady karty poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.Zamawiający, nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane na podstawie utraconej karty przez osoby nieuprawnione, po telefonicznym zgłoszeniu lub samodzielnej blokadzie przez Zamawiającego. 7. Za zatankowane paliwo Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT, dwa razy w miesiącu tj w okresach: od 1 do 15 dnia miesiąca, od 16 do ostatniego dnia miesiąca wraz z załącznikiem. W załączniku do faktury winny być wyszczególnione następujące informacje: data i miejsce stacji, na której zatankowano paliwo, nr rejestracyjny samochodu, nr paliwowej karty identyfikacyjnej, ilość i rodzaj zatankowanego paliwa, cena jednostkowa netto, podatek VAT, cena jednostkowa brutto oraz wartość brutto. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji określonej w umowie wartości kwoty brutto, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego i nie spowoduje dla żadnych konsekwencji prawno - finansowych dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf