Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu w 2010 roku.


Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 022 7253067
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067
  REGON: 01327123000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu w 2010 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Paliwo dla Urzędu Miejskiego 1.1. benzyna Euro Super 95 w ilości ok. 3.200 l, 1.2. olej napędowy w ilości ok. 67.900 l, 2. Paliwo dla Zakładu Usług Komunalnych 2.1. benzyna Euro Super 95 w ilości łącznej ok. 1.000 l, 2.2. olej napędowy w ilości łącznej ok. 135.000 l, 3. Łączny zakup paliwa: 3.1. benzyna Euro Super 95 w ilości ok. 4.200 l, 3.2. olej napędowy w ilości ok. 202.900 l. Stacja benzynowa musi być usytuowana na terenie gminy Błonie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blonie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf