Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2018 roku


Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500
  REGON: 52660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup paliw na potrzeby Gminy Września oraz podległych jednostek organizacyjnych, w tym sołectw, szkół i jednostek OSP. Przedmiotem zakupu (dostawy) jest olej napędowy, benzyna bezołowiowa, oleje silnikowe, inne płyny technologiczne oraz akcesoria. Zakup paliwa będzie dokonywany w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Wrześni lub poza nimi nie dalej niż 5 km, stacji czynnej w godz. 7.00-19.00 przez 7 dni w tygodniu. 2. Szacunkowe zamówienie obejmować będzie zakup: - benzyny bezołowiowej Pb95 – 6.000 litrów/rok, - oleju napędowego – 42.000 litrów/rok, - olej silnikowy (diesel, benzyna) - 500 litrów/rok, - płyn AdBlue - 500 litrów/rok, - płyn do spryskiwaczy – 500 litrów/rok, - płyn do chłodnicy – 500 litrów/rok,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000 PLN (trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie spełniony w przypadku kiedy Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa URE na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf