Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25 WOG


25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 749 88 39 , fax. 85 749 88 61
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 749 88 39, fax. 85 749 88 61
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25 WOG w Białymstoku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301250001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: produkt oryginalny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.25wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf