Zakup i dostawa produktów zbożowych do kantyn PIGB CARPATIA w Rzeszowie


Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 35 247 , fax. 17 85 07 864
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 35 247, fax. 17 85 07 864
  REGON: 18065160500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbcarpatia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów zbożowych do kantyn PIGB CARPATIA w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do punktów handlowych Zamawiającego różnych produktów zbożowych. Ze względu na różne miejsca realizacji dostaw Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 części (zadań). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1A -formularz cenowy: Zadanie 1 - Kantyna -Wadowice, ul. Trybunalska Zadanie 2 - Kantyna - Katowice, ul. Mikołowska 10 A Zadanie 3 - Stołówka - Katowice, ul. Mikołowska 10 A Zadanie 4 - Kantyna- Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 Zadanie 5 - Kantyna- Nysa , ul. Kościuszki 4 A Zadanie 6 - Kantyny- 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15. Zadanie 7 - Kantyna, stołówka 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76 Zadanie 8 - Kantyna, 38-543 Komańcza, Łupków 45 Zadanie 9 - Kantyna, 38-543 Komańcza , Moszczaniec 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 156133001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf