ZAKUP DANYCH STATYSTYCZNYCH


Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP DANYCH STATYSTYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup danych statystycznych, zwanych dalej danymi, w tym ich przygotowanie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzenie w formacie excel.xls na płycie CD/DVD oraz dostarczenie do Zamawiającego na adres wskazany w pkt 4. 2. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statycznego, następujących informacji dotyczących województwa śląskiego: a) Zestawienia tabelaryczne: - pracujący w podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach 2000-2009, - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach 2000 - 2009, -pracujący w podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w roku 2010, - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w roku 2010; b) Wykaz 1000 podmiotów gospodarki narodowej z rejestru REGON losowo wybranych z bazy województwa śląskiego, reprezentatywnych dla poszczególnych sekcji PKD, przedziałów liczby pracujących oraz lokalizacji według podregionów; c) Zestawienie liczby podmiotów gospodarczych w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w woj. śląskim w latach 2000, 2005, 2010 (według tabeli - załącznik nr 2B do SIWZ); d) Baza danych podmiotów gospodarczych aktywnych w gminach miejskich i miejsko-wiejskich woj. śląskiego w 2010 r. (według tabeli - załącznik nr 2B do SIWZ); e) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do rejestru REGON w podziale na podregiony, powiaty i gminy według sekcji: PKD 1997/2004 za lata 2000-2009, PKD 2007 za lata 2010 - 2011; f) Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach według klas wielkości (10-49 pracujących; 50-249, 250 i więcej pracujących) według sekcji PKD 2004 za lata 2000-2007, według sekcji PKD 2007 za lata 2008-2010; g) Liczba sklepów według gmin i wybranych form organizacyjnych (domy towarowe, domy handlowe, supermarkety, hipermarkety) w latach 2005, 2010; h) Liczba pracujących w ww. sklepach wielkopowierzchniowych ogółem (bez podziału na formy organizacyjne) w latach 2005, 2010 według gmin; i) Produkcja sprzedana przemysłu według liczby zatrudnionych (10-49 zatrudnionych; 50-249, 250-499, 500-999, 1000 i więcej zatrudnionych) w podmiotach gospodarczych przemysłu zgodnie z PKD 2007 według 8 podregionów w latach 2005-2010; j) Produkcja sprzedana przemysłu ogółem i na 1 mieszkańca (dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujący powyżej 9 osób) w latach 2005-2010 według podregionów i powiatów; k) Dane statystyczne dotyczące wielkości i kierunków migracji stałych i czasowych, z podziałem na płeć, wewnętrznych i zewnętrznych (spoza województwa) dla każdej gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej (z rozbiciem na miasto i wieś) i wiejskiej woj. śląskiego w latach od 1999r-2011r. (zgodnie z załącznikiem nr 2C); l) Dane o wykształceniu osób migrujących w okresie od 2005 r. do 2011r. (zgodnie z załącznikiem nr 2C). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: Część A - Dane statystyczne: a) Zestawienia tabelaryczne: - pracujący w podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach 2000-2009, - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach 2000 - 2009, -pracujący w podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w roku 2010, - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w roku 2010; b) Wykaz 1000 podmiotów gospodarki narodowej z rejestru REGON losowo wybranych z bazy województwa śląskiego, reprezentatywnych dla poszczególnych sekcji PKD, przedziałów liczby pracujących oraz lokalizacji według podregionów; c) Zestawienie liczby podmiotów gospodarczych w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w woj. śląskim w latach 2000, 2005, 2010 (według tabeli - załącznik nr 2B do SIWZ); d) Baza danych podmiotów gospodarczych aktywnych w gminach miejskich i miejsko-wiejskich woj. śląskiego w 2010 r. (według tabeli - załącznik nr 2B do SIWZ); e) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do rejestru REGON w podziale na podregiony, powiaty i gminy według sekcji: - PKD 1997/2004 za lata 2000-2009, - PKD 2007 za lata 2010 - 2011; f) Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach według klas wielkości (10-49 pracujących; 50-249, 250 i więcej pracujących) według sekcji PKD 2004 za lata 2000-2007, według sekcji PKD 2007 za lata 2008-2010; g) Liczba sklepów według gmin i wybranych form organizacyjnych (domy towarowe, domy handlowe, supermarkety, hipermarkety) w latach 2005, 2010; h) Liczba pracujących w ww. sklepach wielkopowierzchniowych ogółem (bez podziału na formy organizacyjne) w latach 2005, 2010 według gmin; i) Produkcja sprzedana przemysłu według liczby zatrudnionych (10-49 zatrudnionych; 50-249, 250-499, 500-999, 1000 i więcej zatrudnionych) w podmiotach gospodarczych przemysłu zgodnie z PKD 2007 według 8 podregionów w latach 2005-2010; j) Produkcja sprzedana przemysłu ogółem i na 1 mieszkańca (dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujący powyżej 9 osób) w latach 2005-2010 według podregionów i powiatów. Część B Dane statystyczne: a) Dane statystyczne dotyczące wielkości i kierunków migracji stałych i czasowych, z podziałem na płeć, wewnętrznych i zewnętrznych (spoza województwa) dla każdej gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej (z rozbiciem na miasto i wieś) i wiejskiej woj. śląskiego w latach od 1999r-2011r.; b)Dane o wykształceniu osób migrujących w okresie od 2005 r. do 2011r. 4. Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Zakład Geografii Społecznej, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) w zakresie części A - załączniki nr 2A i 2B do SIWZ, b) w zakresie części B - załącznik nr 2C do SIWZ, które stanowią integralną część SIWZ. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ) 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: - w zakresie części A: 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych, 00/100 ) - w zakresie części B: 360,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100) 2. Wadium może być wniesione: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub 3) w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a. zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b. oferta zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c. zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy). 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. UWAGA: Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/d/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf