Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży z Gminy Maciejowice


Urząd Gminy w Maciejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6832031
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Maciejowicach
  ul. Rynek 7 7
  08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie
  tel. 025 6832031
  REGON: 00054432600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.maciejowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży z Gminy Maciejowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup autobusu używanego (minimum z 2000 r.) przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Maciejowice. Oferowany autobus winien być zbudowany w taki sposób aby spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.) oraz był zgodny z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (t. j. Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz. 908) Ponadto zamawiany autobus powinien: - posiadać 47-57 miejsc siedzących + kierowca, - być wyposażony w system ABS, - posiadać ogumienie bezdętkowe, - posiadać przyrząd kontrolny tachograf z legalizacją - manualną skrzynię biegu, - drzwi otwierane pneumatycznie, - mikrofon, radio, - klimatyzację - przebieg nie większy niż 600000km - typ autobusu: międzymiastowy Autobus musi posiadać homologację lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu. Wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją autobusu, w tym instalację obsługi i konserwacji - wszystko w języku polskim. Ubezpieczenia OC, AC, NW na autobus Zamawiający zawrze we własnym zakresie po przekazaniu autobusu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.maciejowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf