Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem wraz z częściowym ogrodzeniem terenu, w ramach projektu pn: Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo


Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12 12
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem wraz z częściowym ogrodzeniem terenu, w ramach projektu pn: Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem wraz z częściowym ogrodzeniem terenu, w ramach projektu pn: Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 2. Część 1 - Wykonanie utwardzenia ciągów pieszych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem, ul. Kościelna, działka nr 73. 1) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) rozbiórka istniejących powierzchni utwardzanych z betonu - pow. 25 m3, w tym: - rozbiórka istniejących ciągów pieszych o powierzchni betonowej - rozbiórka istniejącej powierzchni z kostki brukowej kamiennej do przełożenia - uprzątnięcie i wyrównanie terenu po zakończonych robotach b) wykonanie dojść/ciągów pieszych przy budynku kościoła z kostki betonowej typu polbruk staro bruk kolor - 340 m2, w tym: - wykonanie podbudowy oraz osadzenie obrzeży wraz z wykonaniem powierzchni dojść - przełożenie istniejącej powierzchni z kostki brukowej kamiennej - wykonanie opaski wokół obiektu z wypełnieniem żwirowym - uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z niwelacja terenu oraz dosiewem trawy - uprzątnięcie i wyrównanie terenu po zakończonych robotach 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Część 2 - Wykonanie części ogrodzenia ze stylizowanych słupków żeliwnych oraz ogrodzenia murowanego przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem, ul. Kościelna, działka nr 73. 1) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) długość ogrodzenia murowanego wraz z bramą i furtkami wejściowymi - 30 m, w tym: - rozbiórka istniejącego ogrodzenia z cegły - wykonanie muru ceglanego oraz słupków ceglanych wraz z fundamentowaniem - wykonanie i osadzenie furtek oraz bramy z elementów stalowych - uprzątnięcie i wyrównanie terenu po zakończonych robotach b) wysokość ogrodzenia ze słupków żeliwnych stylizowanych h=1-1,2 m wraz z montażem łańcucha - 40 m, w tym: - fundamentowanie i montaż słupków ogrodzeniowych żeliwnych - montaż stylizowanego łańcucha przęseł - uprzątnięcie i wyrównanie terenu po zakończonych robotach 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. W związku, iż przedmiotem zamówienia są roboty przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z obowiązującą decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków oraz przestrzegać przepisów właściwych dla prowadzenia robót przy zabytkach nieruchomych. 4. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanego przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 6. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. 7. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf