ZADANIE w formacie zaprojektuj i wybuduj dla Budowa 218 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmiec Etap I


Wójt Gminy Chełmiec ogłasza przetarg

 • Adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2/11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4430461 , fax. 018 4430461
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Chełmiec
  ul. Papieska 2/11 2/11
  33-395 Chełmiec, woj. małopolskie
  tel. 018 4430461, fax. 018 4430461
  REGON: 00053224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE w formacie zaprojektuj i wybuduj dla Budowa 218 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmiec Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej zaakceptowanej przez zamawiającego wraz z uzyskaniem przez wykonawcę w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz robót budowlanych na tymże zadaniu w formacie zaprojektuj i wybuduj: Budowa 218 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmiec Etap I Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo Zamawiający oświadcza ze w przypadku około 70% ilości lokalizacji posiada dokumentacje geologiczną. W przypadku pozostałych 30% Zamawiający będzie wymagał wykonania opinii geologicznych. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Chełmiec. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych (wymaga się udokumentowania powyższego stosowną dokumentacją technicznoruchową urządzeń, certyfikatem jakości oraz wymaganym okresem gwarancji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521274
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Chełmiec lub na poniżej podane konto bankowe. 2. Wadium może być wnoszone w : 1) pieniądzu ( na konto UG Chełmiec w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Nr 25 8811 0006 0000 0013 5500 0014. Za moment wpłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym zamawiającego.) 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego najpóźniej do dnia 04.09.2012 roku, do godz. 07:45 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je umieścić w oryginale w kasie Zamawiającego, oraz kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w kopercie wraz z ofertą. Wymagana ważność tej formy wadium - 30 dni od terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf