Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 600 000 złotych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2012.


Urząd Gminy Lanckorona ogłasza przetarg

 • Adres: 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 473
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8763595
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lanckorona
  ul. Krakowska 473 473
  34-143 Lanckorona, woj. małopolskie
  tel. 033 8763595
  REGON: 00054050600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lanckorona.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 600 000 złotych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Lanckorona w roku 2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kwoty i terminy uruchomienia transz kredytu: 28.09.2012 roku - 1 000 000 złotych 31.10.2012 roku - 600 000 złotych Razem - 1 600 000 złotych. Okres spłaty kredytu - 63 miesięcy /5 lat i 3 miesięcy/ Spłata rat kapitału: I rata 30.09.2014 r - 100 000 złotych II rata 31.03.2015 r - 100 000 złotych III rata 31.03.2016 r - 200 000 złotych IV rata 31.03.2017 r - 300 000 złotych V rata 30.06.2017 r - 300 000 złotych VI rata 30.09.2017 r - 300 000 złotych VII rata 31.12.2017 r - 300 000 złotych Razem: - 1 600 000 złotych 4. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 28.09.2012 roku do 31.10.2012 roku tj: 28.09.2012 roku - 1 000 000 złotych 31.10.2012 roku - 600 000 złotych Razem - 1 600 000 złotych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstąpił od zabezpieczenia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lanckorona.pl BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf