Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów wraz z transportem repelentów. ZG-2710-11/2012


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049656 , fax. 077 4049661
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
  ul. Strzelecka 6 6
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 077 4049656, fax. 077 4049661
  REGON: 53055901000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowicce.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów wraz z transportem repelentów. ZG-2710-11/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów będących własnością Zamawiającego, obejmuje: - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez jeleniowate w zakresie lokalizacji powierzchni i ilości sadzonek do zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z zleceniem wystawionym przez leśniczego, - repelent należy stosować zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6.3.1.2. pt. Metody chemiczne - repelenty Instrukcji Ochrony Lasu tom I Warszawa 2012, - repelent należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania preparatu, - repelent należy nakładać na najbardziej narażone na uszkodzenia fragmenty drzew, którymi w przypadku zgryzania są pędy wierzchołkowe drzew iglastych lub liściastych. Sadzonki iglaste należy zabezpieczać poprzez naniesienie środka na tegoroczny przyrost pędu głównego; w zasadzie należy smarować tylko igły. - w przypadku zabezpieczania gatunków liściastych np. buka, gdy jego grubość nie przekracza średnicy 2 cm, a wysokość 60-80cm należy nanieść środek na cały pęd główny, - gatunki liściaste należy zabezpieczać dopiero po opadnięciu liści, - repelent przed użyciem, należy dokładnie wymieszać, - repelent należy stosować w dni bezdeszczowe, na suche powierzchnie w temperaturze nie niższej niż 0?C. - opakowania po środkach ochrony roślin nie należy pozostawiać na powierzchni leśnej, podlegają one zwrotowi do miejsca składowania preparatu w leśnictwie. 2. Dowóz repelentu do powierzchni uprawy, który obejmuje : - załadunek repelentu w miejscu składowania preparatu w leśnictwie na środek transportowy, - przewóz repelentu do miejsca wykonywania zabezpieczania sadzonek preparatem, - roznoszenie repelentu po powierzchni uprawy w miarę postępujących prac zabezpieczania sadzonek preparatem. Lokalizacja zadania: leśnictwa Krupski Młyn, Kielcza, Zarzecze, Świerkle, Powierzchnia ogółem do zabezpieczenia: 75,09 ha, Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zadania: 20502,56 zł brutto Szczegółowa lokalizacja powierzchni oraz pracochłonność wg katalogu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie nr 2. 1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów będących własnością Zamawiającego, obejmuje: - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez jeleniowate w zakresie lokalizacji powierzchni i ilości sadzonek do zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z zleceniem wystawionym przez leśniczego, - repelent należy stosować zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6.3.1.2. pt. Metody chemiczne - repelenty Instrukcji Ochrony Lasu tom I Warszawa 2012, - repelent należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania preparatu, - repelent należy nakładać na najbardziej narażone na uszkodzenia fragmenty drzew, którymi w przypadku zgryzania są pędy wierzchołkowe drzew iglastych lub liściastych. Sadzonki iglaste należy zabezpieczać poprzez naniesienie środka na tegoroczny przyrost pędu głównego; w zasadzie należy smarować tylko igły. - w przypadku zabezpieczania gatunków liściastych np. buka, gdy jego grubość nie przekracza średnicy 2 cm, a wysokość 60-80cm należy nanieść środek na cały pęd główny, - gatunki liściaste należy zabezpieczać dopiero po opadnięciu liści, - repelent przed użyciem, należy dokładnie wymieszać, - repelent należy stosować w dni bezdeszczowe, na suche powierzchnie w temperaturze nie niższej niż 0?C. - opakowania po środkach ochrony roślin nie należy pozostawiać na powierzchni leśnej, podlegają one zwrotowi do miejsca składowania preparatu w leśnictwie. 2. Dowóz repelentu do powierzchni uprawy, który obejmuje : - załadunek repelentu w miejscu składowania preparatu w leśnictwie na środek transportowy, - przewóz repelentu do miejsca wykonywania zabezpieczania sadzonek preparatem, - roznoszenie repelentu po powierzchni uprawy w miarę postępujących prac zabezpieczania sadzonek preparatem. Lokalizacja zadania: leśnictwa Piotrowina, Kolejka, Kolonowskie, Haraszowskie, Powierzchnia ogółem do zabezpieczenia: 58,07 ha, Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zadania: 15573,42 zł brutto Szczegółowa lokalizacja powierzchni oraz pracochłonność wg katalogu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie nr 3. 1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów będących własnością Zamawiającego, obejmuje: - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez jeleniowate w zakresie lokalizacji powierzchni i ilości sadzonek do zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z zleceniem wystawionym przez leśniczego, - repelent należy stosować zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6.3.1.2. pt. Metody chemiczne - repelentyInstrukcji Ochrony Lasu tom I Warszawa 2012, - repelent należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania preparatu, - repelent należy nakładać na najbardziej narażone na uszkodzenia fragmenty drzew, którymi w przypadku zgryzania są pędy wierzchołkowe drzew iglastych lub liściastych. Sadzonki iglaste należy zabezpieczać poprzez naniesienie środka na tegoroczny przyrost pędu głównego; w zasadzie należy smarować tylko igły. - w przypadku zabezpieczania gatunków liściastych np. buka, gdy jego grubość nie przekracza średnicy 2 cm, a wysokość 60-80cm należy nanieść środek na cały pęd główny, - gatunki liściaste należy zabezpieczać dopiero po opadnięciu liści, - repelent przed użyciem, należy dokładnie wymieszać, - repelent należy stosować w dni bezdeszczowe, na suche powierzchnie w temperaturze nie niższej niż 0?C. - opakowania po środkach ochrony roślin nie należy pozostawiać na powierzchni leśnej, podlegają one zwrotowi do miejsca składowania preparatu w leśnictwie. 2. Dowóz repelentu do powierzchni uprawy, który obejmuje : - załadunek repelentu w miejscu składowania preparatu w leśnictwie na środek transportowy, - przewóz repelentu do miejsca wykonywania zabezpieczania sadzonek preparatem, - roznoszenie repelentu po powierzchni uprawy w miarę postępujących prac zabezpieczania sadzonek preparatem. Lokalizacja zadania: leśnictwa Rytwiny, Dębie, Mosty, Powierzchnia ogółem do zabezpieczenia: 56,86 ha, Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zadania: 17678,63 zł brutto Szczegółowa lokalizacja powierzchni oraz pracochłonność wg katalogu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie nr 4. 1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów będących własnością Zamawiającego, obejmuje: - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez jeleniowate w zakresie lokalizacji powierzchni i ilości sadzonek do zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z zleceniem wystawionym przez leśniczego, - repelent należy stosować zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6.3.1.2. pt. Metody chemiczne - repelenty Instrukcji Ochrony Lasu tom I Warszawa 2012, - repelent należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania preparatu, - repelent należy nakładać na najbardziej narażone na uszkodzenia fragmenty drzew, którymi w przypadku zgryzania są pędy wierzchołkowe drzew iglastych lub liściastych. Sadzonki iglaste należy zabezpieczać poprzez naniesienie środka na tegoroczny przyrost pędu głównego; w zasadzie należy smarować tylko igły. - w przypadku zabezpieczania gatunków liściastych np. buka, gdy jego grubość nie przekracza średnicy 2 cm, a wysokość 60-80cm należy nanieść środek na cały pęd główny, - gatunki liściaste należy zabezpieczać dopiero po opadnięciu liści, - repelent przed użyciem, należy dokładnie wymieszać, - repelent należy stosować w dni bezdeszczowe, na suche powierzchnie w temperaturze nie niższej niż 0?C. - opakowania po środkach ochrony roślin nie należy pozostawiać na powierzchni leśnej, podlegają one zwrotowi do miejsca składowania preparatu w leśnictwie. 2. Dowóz repelentu do powierzchni uprawy, który obejmuje : - załadunek repelentu w miejscu składowania preparatu w leśnictwie na środek transportowy, - przewóz repelentu do miejsca wykonywania zabezpieczania sadzonek preparatem, - roznoszenie repelentu po powierzchni uprawy w miarę postępujących prac zabezpieczania sadzonek preparatem. Lokalizacja zadania: leśnictwa Wierchlesie, Jaźwin, Łaziska, Powierzchnia ogółem do zabezpieczenia: 41,22 ha, Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizację zadania: 12391,34 zł brutto. Szczegółowa lokalizacja powierzchni oraz pracochłonność wg katalogu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga sięwnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf