Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz zasilania systemu centralnego ogrzewania w siedzibie Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1


Izba Skarbowa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8503600 , fax. 017 8521130
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8503600, fax. 017 8521130
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.is.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz zasilania systemu centralnego ogrzewania w siedzibie Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia na dostawę mediów do obiektu XV - to piętrowego (wieżowiec piętra X-XV) będącej siedzibą Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1 oraz garaży Izby Skarbowej są następujące zadania Wykonawcy: 1. Dostawa w sposób ciągły wody do w/w części XV-to piętrowego budynku użytkowanych przez Zamawiającego (piętra X-XIV) oraz garaży, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody na zasadach określonych w obowiązujących przepisach z przeznaczeniem na cele pozostałe w ilości wg potrzeb miesięcznie, o jakości badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem głównym odpowiadającej wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów. Główny przyłącz wody znajduje się w piwnicy w pomieszczeniu, które jest własnością podmiotu administrującego nieruchomością na której jest posadowiony XV piętrowy wieżowiec. 2. Odprowadzenie ścieków z nieruchomości użytkowanych przez Zamawiającego. 3. Dostawa ciepła z sieci MPEC szacunkowo w ilości 720 GJ w skali roku, realizowana do węzła ciepłowniczego znajdującego się w pomieszczeniu stanowiącym własność podmiotu administrującego nieruchomością, podlegającego opomiarowaniu oraz do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego. 4. Dostawa w trybie ciągłym energii elektrycznej do stacji transformatorowej stanowiącej własność podmiotu administrującego nieruchomością, następnie do stacji niskiego napięcia znajdującej się w pomieszczeniu stanowiącym własność podmiotu administrującego nieruchomością oraz do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego w szacunkowej ilości 185.520 kWh w skali roku, zgodnie z normami w tym zakresie. 5. Zabezpieczenie zasilania awaryjnego w energię elektryczną (agregat prądotwórczy stanowi własność podmiotu administrującego nieruchomością) pozwalającego w przypadku awarii lub zagrożeń klęskami żywiołowymi na bezpieczną pracę systemów w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania urządzeń technicznych oraz punktów pomiarowych związanych z dostawą wyżej wymienionych mediów w stanie sprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 7. Realizacja przedmiotu umowy wymaga współpracy i uzgodnień z podmiotem administrującym nieruchomością, który aktualnie ma podpisane umowy na dostawę objętych przedmiotem zamówienia mediów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.is.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf