wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców


Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6270680 , fax. 022 8454980
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6270680, fax. 022 8454980
  REGON: 01731501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uric.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wywóz nieczystości stałych z obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie - wywóz nieczystości stałych oraz wywóz i utylizacja zużytych świetlówek, przy użyciu 2 pojemników typu SM 1100. Częstotliwość wywozu 2 pojemników - dwa razy w tygodniu. Średnie zużycie świetlówek - ok. 30 szt. rocznie. Odpady surowcowe zebrane w jednym pojemniku muszą być odbierane przez przedsiębiorcę, który po odbiorze kieruje je do instalacji umożliwiającej odzysk. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów surowcowych muszą być oznakowane napisami określającymi rodzaj odbieranych odpadów surowcowych. 2. Wywóz nieczystości płynnych z obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie - obiekt biurowy przewidziany na 230 osób, nieczystości płynne są zbierane w zbiorniku o pojemności 40m3 o średnicy 5m i wysokości 2m. Przewidywana częstotliwość wywozu - jeden raz w tygodniu. 3. Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka dla Uchodźców, 05-805 Podkowa Leśna-Dębak, woj. mazowieckie - wywóz nieczystości stałych oraz wywóz i utylizacja zużytych świetlówek przy użyciu pojemnika KP-7 o pojemności 7 m3 (z pokrywą). Częstotliwość wywozu pojemnika - dwa razy w tygodniu. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowo - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Średnie zużycie świetlówek - ok. 50 szt. rocznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 901213107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udsc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf