Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający aulę i salę gimnastyczną w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją i uruchomieniem oraz dostawa radioodtwarzaczy CD


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5457100 , fax. 022 5457291
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5457100, fax. 022 5457291
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający aulę i salę gimnastyczną w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją i uruchomieniem oraz dostawa radioodtwarzaczy CD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w sprzęt nagłaśniający aulę i salę gimnastyczną w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją i uruchomieniem oraz dostawą radioodtwarzaczy CD. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia: 1) Nagłośnienie auli: Komplet urządzeń nagłaśniających wraz z montażem w auli i uruchomieniem - szt. 1. 2) Nagłośnienie sali gimnastycznej : Komplet urządzeń nagłaśniających wraz z montażem w sali gimnastycznej i uruchomieniem - szt 1. 3) Radioodtwarzacz CD Radioodtwarzacz CD - szt 10, 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy; 2) Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. 3. Wymagania ogólne, dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 3.2.Dostarczony sprzęt będzie pochodził z kanału dystrybucji na rynek polski. 3.3.Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Przedmiot zamówienia niezawodny w eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 3.4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Istotne postanowienia umowy oraz kary umowne zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323424006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf