Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie


Gmina Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 55-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3853057 , fax. 71 3853556
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmigród
  pl. Wojska Polskiego 2-3 2-3
  55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3853057, fax. 71 3853556
  REGON: 00052988700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmigrod.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Wyposażenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według przyjętego podziału: Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa sprzętu meblowego (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ) Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa sprzętu AGD (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące kryteria: a) być fabrycznie nowy, b) pochodzić z bieżącej produkcji, c) nie być elementem wcześniejszej ekspozycji lub pokazowego użytkowania i wykorzystania Miejsce dostawy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie, ul Sportowa 13, 55-140 Żmigród. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, jego montaż, podłączenie i uruchomienie. W trakcie odbioru Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - na wniosek Zamawiającego. Za równoważne do wskazanych elementów przedmiotu zamówienia, urządzenia lub rzeczy, Zamawiający uzna takie oferowane produkty, które pod względem wykonawczym, funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisanych w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami lub elementami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (protokołu zdawczo - odbiorczego) zrealizowanego w sposób całkowity zakresu umowy. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Warunki finansowe rozliczeń: a) podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania lub odbioru przez Zamawiającego; b) płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. c) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391500000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Dla zadania nr 1 - 3 000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące złotych) b) Dla zadania nr 2 - 500,00 zł. (słownie złotych: pięćset złotych) 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 23.05.2014 r. o godzinie 09:30. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 16 9598 0007 0000 0361 2000 0004

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=104690
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf