WYNAJEM POSYPYWAREK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM ORAZ ROZSIEWACZEM SOLI I PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2012-2013


Miejski Zakład Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2917928, 2917922, 2917562 , fax. 032 2917960
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Ulic i Mostów
  ul. Plonów 22/I 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2917928, 2917922, 2917562, fax. 032 2917960
  REGON: 00016632100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJEM POSYPYWAREK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM ORAZ ROZSIEWACZEM SOLI I PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2012-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem: - 2-ch posypywarek (z operatorem każda) - 1 ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym j.n. (z operatorem) do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca w sezonie zimowym 2012-2013. Wynajmowany sprzęt będzie wykonywał roboty zimowego utrzymania dróg (płużenie i posypywanie środkami uszorstniającymi zapewnionymi przez Zamawiającego) na wskazanie i pod całkowitym nadzorem Ośrodka Dyspozytorskiego Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów w Sosnowcu. Wykaz dróg, ulic i obiektów mostowych, na których sprzęt będzie pracował operatorzy otrzymają od Dyspozytora Akcji Zima z chwilą rozpoczęcia Akcji Zima. Wynajmowane posypywarki środków chemicznych (2 sztuki) powinny posiadać : pojemność min. 4 m3 ; możliwość zwilżania soli solanką; pług odśnieżny z możliwością sterowania we wszystkich płaszczyznach; podwozie z zamontowanym tachografem; możliwość płynnej regulacji dozowania środków chemicznych; ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej; środek łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy dla każdego z operatorów). rejestratory GPS kompatybilne z systemem AutoSATnet firmy ATROM-dystrybucja, z możliwością logowania ze stanowiska Dyspozytora A-Z w MZUiM. Wynajmowany ciągnik o mocy nie mniejszej niż 45 kM, z napędem na obie osie powinien być wyposażony w: - środek łączności bezprzewodowej ( telefon komórkowy ) - żółte światło pulsujące rozsiewacz przystosowany do rozsypywania soli drogowej i piasku o poj. nie mniej niż 600 kg, z możliwością sterowania gęstością i szerokością posypywania pług odśnieżny o szerokości 2,20 m, sterowany hydraulicznie z lemieszem gumowym i stalową odkładnicą, z możliwością odśnieżania na obie strony INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest : - gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy j.w. 24 godziny na dobę w okresie obowiązywania umowy; czas podstawienia gotowego sprzętu Wykonawcy pod załadunek soli drogowej i solanki na terenie bazy MZUiM (Sosnowiec, ul. Plonów 22-I) - do 1 godz. od chwili zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego telefonicznie lub faxem. W sytuacji wystąpienia awarii posypywarek Wykonawcy (z przyczyn niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą: - w przypadku awarii jednej jednostki/posypywarki: do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii w przypadku awarii obu jednostek/posypywarek: pierwszą do 4 godzin, drugą do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii. Realizacja zamówienia odbywać się będzie partiami (świadczenie ciągłe, zamówienia udzielane w częściach) według potrzeb bieżących Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych). O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi wynajmującego telefonicznie lub faxem. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni Wynajmujący. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia wyżej wymienionych usług. Dla każdego wyjazdu Wykonawca winien wypełnić z należytą starannością: 1. kartę drogową (wg załączonego wzoru) - zawierającą dokładny opis przejechanej trasy, z wyszczególnieniem ulic, przejechanych kilometrów i podjętych czynności (posypywanie/płużenie) wraz z załączeniem wydruku lub tarczy tachografu albo jej uwierzytelnionej kopii. Karty drogowe winny być każdorazowo potwierdzone przez dyspozytora AZ z ramienia MZUiM. Każda karta powinna być podpisana czytelnie przez wypełniającego 2. szczegółowe raporty dobowe dla każdego wynajmowanego pojazdu z osobna, dokumentujące przejechane trasy. Raporty należy sporządzać w systemie monitoringu firmy ATROM j.w. (w formacie PDF) Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania wykonania robót, wskazanych przez Ośrodek Dyspozytorski Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów w Sosnowcu na warunkach jak w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuim.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf