Wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP-97/12).


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP-97/12).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt wymiany pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie, wykonany w dniu 15 czerwca 2012 r., przez mgr inż. Marka Świąteckiego. 2) Przedmiar robót na wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie, wykonany w dniu 6 sierpnia 2012 r., przez Zdzisława Dąbrowskiego. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wymianę pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie, wykonaną w dniu 18 czerwca 2012r., przez mgr inż. Marka Świąteckiego Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. W zakres zamówienia wchodzi m. in.: - wykonanie pochyłych pomostów na dachu; - wykonanie poziomych pomostów na dachu; - wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu; - usunięcie starej papy podkładowej; - demontaż starej instalacji odgromowej; - demontaż zwodów pionowych i poziomych; - rozebranie ław kominiarskich; - zabezpieczenie poszycia dachu impregnatami grzybobójczymi i owadobójczymi; - wykonanie tynków naprawczych na gzymsach elewacyjnych, kominach i czapach kominowych oraz udrożnienie kominów; - pokrycie poszycia warstwą papy podkładowej; - wykonanie i montaż pasów nadrynnowych; - wykonanie i montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej; - wymiana pokrycia dachu z dachówek ceramicznych na blacho dachówkę w kolorze ceglastym; - wymiana pokrycia dachu blachy ocynkowanej na blachę cynkowo-tytanową nad salą gimnastyczną; - montaż nowej instalacji odgromowej; - montaż metalowych systemowych ław kominiarskich. UWAGA: Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf