Wymiana pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul.Kościelnej nr 10


Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-220 Ziębice, ul. Kościelna 10-12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8191393 , fax. 074 8190984
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Kościelna 10-12
  57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8191393, fax. 074 8190984
  REGON: 00031661900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsziebice.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul.Kościelnej nr 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul.Kościelna 10 1.Opis zamówienia : 1.1.Zakres robót budowlanych i przełożenia pokrycia dachowego budynku : - Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie - Rozebranie konstrukcji więżb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24 cm - Pokrycie dachów, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii, - Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm przyjęto 30% wartości pozycji-kontrłaty, krotność 0,30, - Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna o wym.38,0*18,0 cm w koronkę na wkręty zużycie 36 szt-m2. Uwzględnić 811 szt dachówki z odzysku uprzednio zdemontowanej bez ceny dachówki, - Przełozenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych z dostawą i montażem uszczelki wentylacyjnej kalenicy, - Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi-20 cm, blacha stalowa grubości 0,60 mm , - Rozebranie obróbek blacharskich :murów ogniowych, okapów kołnierzy,gzymsów itp. z blachy nie nadajacej się do użytku, - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, - Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinieciu do 25 cm, - Różne obróbki-montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm uprzednio zdemontowanej bez ceny obróbki materiał z odzysku, - Malowanie 2-krotne farbą lowicyn obróbek blacharskich o powierzchni ponad 0,50-m2, bez szpachlowania, - Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm, -Rynny dachowe- montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi-15 cm, blacha ocynkowana rynny i uchwyty uprzednio zdemontowane bez ceny rynny i uchwytów materiał z odzysku, - Malowanie farbą lowicyn elementów metalowych, rynny i rury spustowe , 2-krotne - Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych, do 0,5 m3-miejsce , - Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5m - Przecieranie istniejących tynków wewnetrznych z zeskrobaniem farby na ścianach kominowych, - Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Gruntowanie - Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie - Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy, - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany,loggie,balkony), podłoże: cegła,pustaki ceramiczne, gazo-i pianobeton: do 5-m2 (w 1 miejscu) wapno hydratyzowane (kg), - Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, - Demontaż + ponowny montaż drabinek przeciwśniegowych wraz z uchwytami-materiał z odzysku bez ceny drabinek i uchwytów, -Dostawa i montaż nowych drabinek przeciwśniegowych wraz z uchwytami, -Wymiana elementów podłóg z desek,ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm, -Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek,płyt,bali i krawędziaków Fobos M- 4 , -Konstrukcje stalowe na ustawionych masztach, rozebranie, 1.2.Wykonanie instalacji odgromowych : -montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką -montaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z prętów stalowych, -montaż złączy odgałężnych instalacji odgromowych, -montaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie, -montaż złączy kontrolnych instalacji odgromowych, -montaż iglic kominowych na dachu, -montaż złączy do rynny okapowej, -pomiary uziemienia ochronnego, roboczego i instalacji odgromowej, 1.3.Roboty malarskie: -malowanie konstrukcji stalowych, -malowanie tynków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia określonego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie rzeczowym określonym w przedmiarze robót .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452152102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 975,00 zł (słownie:jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych - na czas związania ofertą). 2 Formy wniesienia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Oddział w Ziębicach nr rachunku 20 9533 1072 2007 0002 5392 0002. 4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Kasie na II piętrze , na kserokopii dowodu wadium uzyskać pisemne potwierdzenie przez pracownika Księgowości o treści: za zgodność z oryginałem, data... , podpis) i załączyć do oferty. 5.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: 5.1upłynie termin związania ofertą, 5.2zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 5.3przetarg zostanie unieważniony a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia, 5.4Zamawiający zwróci niezwłoczne wadium na wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona. 6.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie zatrzymane w przypadku, gdy Wykonawca: 6.1odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 6.2zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.Wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsziebice.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf