Wykonywanie napraw i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 7410 i Drager 7410 Plus będących w użytkowaniu jednostek policji podległych KWP zs. w Radomiu Nr. spr. 98/12


Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie napraw i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 7410 i Drager 7410 Plus będących w użytkowaniu jednostek policji podległych KWP zs. w Radomiu Nr. spr. 98/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie od dnia 26 października 2012 roku napraw i kalibracji oraz przekazywanie do wzorcowania Okręgowemu Urzędowi Miar bądź Akredytowanemu Laboratorium urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager 7410 i Drager 7410 Plus ( w wersji z drukarkami) w łącznej ilości 70 sztuk będących w użytkowaniu jednostek Policji podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu Szczegółowy zakres czynności oraz opis zadania zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający żąda wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku Nr 1, w przypadku niewypełnienia którejkolwiek pozycji w załączniku, oferta zostanie odrzucona. Wypełniony załącznik musi być załączony do oferty Zamawiający wymaga, aby świadectwo wzorcowania na wykonane wzorcowanie urządzenia było ważne 6 miesięcy od dnia wzorcowania Wysokość gwarancji na wykonaną usługę ( również w przypadku gdy urządzenie nie było naprawiane) musi wynosić 3 miesiące, na wykonaną naprawę danego urządzenia musi wynosić minimum 6 miesięcy natomiast na wymienione części i podzespoły w urządzeniach ma wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu serwisowego. Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu i wzorcowania wszystkich urządzeń trzykrotnie w przeciągu trwania umowy średnio co 6 miesięcy tj. po zakończeniu ważności świadectwa wzorcowania. Częstotliwość wykonywanych usług : systematycznie po zakończeniu ważności świadectwa wzorcowania oraz w przypadku wystąpienia awarii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf