Wykonanie zadania: Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej Rdziostów


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Magazynowa 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 09 91 , fax. 18 446 09 83
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
  ul. Magazynowa 5 5
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 09 91, fax. 18 446 09 83
  REGON: 35054564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa w zarządzie PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania: Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej Rdziostów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie drewnianych stelaży pod tablice wraz z ich posadowieniem - 11 szt. Wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych - 11 szt. Wykonanie i posadowienie drewnianych strzałek kierunkowych - 4 szt. Wykonanie i posadowienie drewnianych ławek - 8 szt. Wykonanie i ustawienie ławostołów - 4 szt. Wykonanie i ustawienie wiaty ochronnej 3m x 4 m - 1 szt. Wykonanie i ustawienie wiaty ochronnej 3m x 6 m - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf