Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap II


Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3638128 , fax. 032 3688160
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Będzinie
  ul. Sączewskiego 23 23
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 3638128, fax. 032 3688160
  REGON: 00032200500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sądu Rejonowego Będzinie przy ul. Sączewskiego 23. Etap II obejmuje swym zakresem wykonanie prac w piwnicach, II piętrze budynku oraz na poddaszu. Zamawiający wymaga, aby wykonany w II etapie system sygnalizacji pożarowej był kompatybilny z systemem wykonanym w I etapie. Zakres prac obejmuje również demontaż i utylizację starego systemu sygnalizacji pożarowej wraz z centralą. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ tj: Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 Przedmiar robót - etap II - załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimalne. Wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić bieżącej produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453156004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1.Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych,00/100). 2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 28.08.2012 r. do godz. 9.00. 3.Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice 74 1010 1212 3050 0413 9120 0000 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP 6/12 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w rozdziale X pkt 1 SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 5.Wadium wniesione w poręczeniu lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.08.2012 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, adres jak w rozdz. VI SIWZ w pok. Nr 302. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6.Wadium wniesione w formie poręczenia lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 8.Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 9.Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować co najmniej cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10.Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf