Wykonanie rozbiórki obiektów byłej kotłowni w kwartale ulic Długosza, Niemcewicza, Naruszewicza w Szczecinie


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4886333, 4886301 , fax. (091) 48 93 831, 4893832
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy
  ul. Mariacka 25 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4886333, 4886301, fax. (091) 48 93 831, 4893832
  REGON: 81048167900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki obiektów byłej kotłowni w kwartale ulic Długosza, Niemcewicza, Naruszewicza w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki obiektów byłej kotłowni zlokalizowanej pod powierzchnią podwórza w kwartale ulic Długosza, Niemcewicza, Naruszewicza w Szczecinie (Działka nr 20/6 z obrębu 3026, własność Gmina Miasto Szczecin). 1. Charakterystyka obiektów do rozbiórki Powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów : 1 986,0 m2 Kubatura pomieszczeń : 6 305,2 m3 1) Kotłownia - powierzchnia użytkowa : 435,3 m2; kubatura pomieszczenia: 2004,5 m3 Konstrukcja kotłowni monolityczna, żelbetowa ze ścianami zewnętrznymi murowanymi z cegły pełnej, strop - płyta żebrowa z podłużnymi wieloprzęsłowymi podciągami i świetlikami ( 8 szt) z szklanych pustaków. Słupy żelbetowe. W pomieszczeniu murowany trzon komina. 2) Skład opalu - powierzchnia użytkowa : 1329,1 m2; kubatura pomieszczenia : 3589,0 m3 Konstrukcja składu opalu pół szkieletowa, monolityczna, żelbetowa. 3) Pomieszczenie SEC - wejście z kotłowni: powierzchnia użytkowa 70,4 m2; kubatura pomieszczenia 198,5 m3 Strop żelbetowy płytowy, ściany murowane z cegły pełnej. 4) Pomieszczenie SEC - wejście z podwórza: powierzchnia użytkowa 142,2 m2; kubatura pomieszczenia 513,2 m3 strop żelbetowy płytowy, ściany murowane z cegły pełnej. 2. Zakres robót rozbiórkowych: 1) Wykonanie robót budowlanych przygotowawczych ( przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów) a) zamurowanie otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu kotłowni b) wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian budynków mieszkalnych od strony pomieszczeń byłej kotłowni 2) wykonanie remontu instalacji kanalizacji deszczowej a) wymiana żeliwnych rur na rury PVC o połączeniu kielichowym z uszczelką gumową należy (zachować średnicę, trasę i spadki jak rur żeliwnych) b) wykonanie wpustów podwórzowych z koszem c) utwardzenie terenu w obrębie kratek ściekowych ( kostka betonowa) 3) wykonanie odwodnienia posadzek ( otwory do odprowadzenia wody opadowej w podłoże) w pomieszczeniach przeznaczonych do zasypania, 4) wykonanie rozbiórki zadaszenia nad wejściem do kotłowni. 5) wykonanie rozbiórki obiektów kotłowni, składu opalu i pomieszczeń SEC 6) zasypanie pomieszczeń, zniwelowanie terenu , utwardzenie przy wpustach podwórzowych oraz ułożenie warstwy humusu i wysianie trawnika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 220 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 16. 03. 2010 r. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. w pieniądzu - przelewem na konto ZBiLK w ING Bank Śląski O/Szczecin nr 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-pożyczkowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2.2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pok. nr 9, przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , zgodnie z art.147 i 150 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbilk.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf