WYKONANIE REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: >>KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH<<


Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3910700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3910700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 09235091000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: >>KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH<<
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Wąsoszu realizowany w ramach projektu pn.: >Krajobraz Jezior Żędowskich<, którego zakres obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku wg poniższego zakresu: 1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej wraz z parapetami i robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach od nr 01-08, 2) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 3) Remont branży budowlanej pomieszczeń od nr 02-08 zgodnie z dokumentacją projektową (remont nie obejmuje przebudowy schodów zewnętrznych), 4) Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach od nr 01-08 (z wyłączeniem montażu urządzeń alarmowych, teletechnicznych tj. anten, wykonania instalacji przyzewowej), 5) Wykonanie kotłowni c.o. wraz z instalacją c.o. w pomieszczeniach od nr 01-08, 6) Wykonanie instalacji wentylacyjnej, 7) Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 8) Budowa instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700 l, 9) Budowa zbiornika o poj. 10 m3 na nieczystości ciekłe wraz z kanalizacja sanitarną, 10) Wykonanie wszystkich robót dotyczących ww. zakresu prac ujętych i określonych w dokumentacji projektowej, 11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. wytyczenie i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027. Kserokopię przelewu Wykonawca dołącza do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf