Wykonanie remontu budynków na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 34 73 , fax. 058 524 34 93
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
  ul. Traugutta 29 29
  80-221 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 34 73, fax. 058 524 34 93
  REGON: 00058922800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,mosir.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynków na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części, odpowiednio: 1) część I (zespół budynków: administracyjny, Sala Judo, Sala Lekkiej Atletyki z zapleczem, oraz hotel) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i docieplenia elewacji. Powierzchnia zabudowy ogółem - 1870.70 m2 Kubatura - 16564,00 m3 Wysokość budynków nie przekracza 12m. 2) część II (budynek ochrony i sekcji Lekkiej Atletyki) Roboty rozbiórkowe, powiększenie i poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych. Wymiana stolarki drzwiowej. Wykonanie ok. 20% wymiany podsufitki, konstrukcji i powierzchni dachu w obrębie komina. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej, wymiana posadzek, prace wykończeniowe. Docieplenie elewacji budynku. Wymiana instalacji elektrycznej, c o i wod-kan. Powierzchnia zabudowy - 155,64 m2 Powierzchnia użytkowa - 118,98 m2 Kubatura - 459,00 m3 Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SIWZ Dokumentacja Techniczna, którą stanowi: 1) Dokumentacja projektowa. a) Projekt Budowlany. b) Przedmiar robót. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: 1) część I ( zespół budynków: administracyjny, Sala Judo, Sala Lekkiej Atletyki z zapleczem, oraz hotel) - 15.000,00 PLN, 2) część II (budynek ochrony i sekcji Lekkiej Atletyki) - 15.000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf