WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH Śl. - GRYSAMI I EMULSJĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8151657 , fax. 074 8153541
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Daleka 19 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8151657, fax. 074 8153541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.zabkowice.dsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZĄBKOWICACH Śl. - GRYSAMI I EMULSJĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg na terenie Powiatu Ząbkowickiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych -grysami i emulsją przy użyciu remontera - Patcherami . Przewidywana ilość wbudowanej mieszanki szacunkowo: 1250,00 ton lecz nie więcej jak do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia .Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 września -2010r. z podziałem na 2 etapy : etap I - do 30- czerwca -2010r. - szacunkowo 80% wartości zamówienia, etap 2 - do 30 - września -2010r pozostałą wartość. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.zabkowice.dsw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf