Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych (9 Zadań)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 22 99 931 , fax. +48 22 22 99 933
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Księżycowa 5 5
  01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 22 99 931, fax. +48 22 22 99 933
  REGON: 01632107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych (9 Zadań)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądów sprawności technicznej urządzeń medycznych: Zadanie 1: Przeglądy sprawności technicznej defibrylatorów LIFEPAK 12, LIFEPAK 15 i stacji ładowania baterii do defibrylatorów. Zadanie 2: Przeglądy sprawności technicznej respiratorów Medumat EASY i Medumat Transport. Zadanie 3: Przeglądy sprawności technicznej pomp strzykawkowych Perfusor Compact, Perfusor Space i pomp przepływowych Infusomat Space. Zadanie 4: Przeglądy sprawności technicznej kardiomonitorów Propaq Encore. Zadanie 5: Przeglądy sprawności technicznej respiratorów noworodkowych Baby Pac. Zadanie 6: Przeglądy sprawności technicznej przepływomierzy Digi Flow. Zadanie 7: Przeglądy sprawności technicznej respiratorów transportowych Oxylog 3000. Zadanie 8: Przeglądy sprawności technicznej inkubatorów transportowych IT 5 400. Zadanie 9: Przeglądy sprawności technicznej i bieżące naprawy inkubatorów transportowych Atom V-808
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpr.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf