wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby: Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrumentu na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu a także koncepcji dla pozostałej części budynku zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10.


Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 00000167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby: Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrumentu na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu a także koncepcji dla pozostałej części budynku zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby: Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej, który będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach projektu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrumentu na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu a także koncepcji dla pozostałej części budynku zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10. Zakres przebudowy obejmuje budynek Stołówki oraz Zespół sal Klubowo Gimnastycznych zlokalizowanych przy ul. Zwierzynieckiej 10. Klub Gwint nadal pozostanie w budynku stołówki. Rozbudowa budynku Sali gimnastycznej nie jest możliwa ze względu na mocno rozbudowaną sieć kablową Sn o (15kV), znajdującą się wokół budynku ze względu na istniejącą tam rozdzielnię głównego punktu zasilającego PB. I Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie : a) koncepcji przebudowy budynku (Białystok, ul. Zwierzyniecka 10) na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii a także na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego -4 egz. b) wyceny kosztorysowa inwestycji dla każdej z części - 2 egz. c) wersji elektronicznej koncepcji na CD-R po 1 egzemplarzu w formacie PDF i DWG d) projektu budowlanego na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii - w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - 5 egz. e) pełnobranżowej dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze) na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii t.j. - Projekt wykonawczy- architektura wraz z aranżacją wnętrz, - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, - Projekt wykonawczy konstrukcyjny, - Projekt wykonawczy instalacji c.o, - Projekt węzła cieplnego, - Projekt instalacji ciepła technologicznego, - Projekt wykonawczy instalacji wod.- kan. i p.poż. wraz z przebudową przyłączy kanalizacyjnych, - Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych z liniami zasilającymi, - Projekt wykonawczy instalacji odgromowej, - Projekt wykonawczy instalacji telefonicznej, - Projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego, - Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru, - Projekt wykonawczy instalacji telewizji dozorowej dla wskazanych pomieszczeń , - Projekt wykonawczy instalacji urządzeń audiowizualnych we wskazanych pomieszczeniach, - Projekt wykonawczy instalacji włamania i kontroli dostępu, - Projekty wykonawcze technologiczne niezbędne dla tego zakresu Każdy z ww projektów wykonawczych należy opracować w 6 egzemplarzach. g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii -6 egz. h) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla potrzeb kosztorysów inwestorskich na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii -2 egz. i) wersji elektronicznej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na CD-R na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii po 1 egzemplarzu w formacie PDF i DWG. j) rysunków wizualizacji - 6 rys. Ad. I a i I b) Projekt koncepcji i wycena kosztorysowa musi uwzględnić podział na dwie niezależne do realizacji części : 1) na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii, 2) na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej zgodnie z minimalnym zapotrzebowaniem wynikającym z punktu II. II Minimalne zapotrzebowanie dotyczące przebudowy: Część 1 Na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej a) minimum 12-15 pomieszczeń biurowych b) interdyscyplinarne laboratorium komputerowe z zapleczem na serwer ok. 20 stanowisk c) sala konferencyjna z zapleczem audiowizualnym na 25 osób d) niezbędne pomieszczenia obsługi budynku, e) niezbędne pomieszczenia techniczne, f) szatnia g) portiernia, h) sanitariaty , i) hol i korytarze W ramach prac adaptacyjnych do potrzeb funkcjonowania Inkubatora przeznacza się ok. 400 m2. ( parter budynku stołówki ) Część 2 Na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej a) pomieszczenia (20 pomieszczeń po 25,0 m2 każde), b) pomieszczenia (2 pomieszczenia po 50,0 m2 każde), c) pomieszczenie (70 m2) d) pomieszczenie (200,0 m2,) e) sanitariaty f) pomieszczenia techniczne g) korytarze h) pomieszczenie (740 m2) i) 2 pomieszczenia biurowe i 2 pomieszczenia magazynowe, 1 pomieszczenie warsztatowe oraz laboratorium WN dla Działu Elektroenergetycznego (120 m2) j) pomieszczenie biurowe i pomieszczenie warsztatowe Działu Aparatury ( 60 m2) k) pomieszczenie magazynowe (600m2) l) pomieszczenie czytelni (30 m2) m) pracownia przygotowawcza - konserwatorska z wyposażeniem (30 m2) n) pomieszczenie biurowe (30 m2) Laboratoria Wydziału Elektrycznego o) Laboratorium Technik Wysokich Napięć (400 m2) p) Katedra Promieniowania Optycznego (250 m2) q) Laboratorium Inżynierii Materiałów Elektrycznych i Elektronicznych (170 m2) r) Zakład Elektroenergetyki (75 m2) Ze względu na przewidywaną etapową realizację projektu dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględniać możliwość odrębnego niezależnego wykonania przebudowy i rozbudowy każdej z dwóch wydzielonych części istniejącego budynku stołówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf